†† Eerste Leidsche EHBO Brigade

Huishoudelijk Reglement

Leden

Artikel 2

Leden waarvan de geldigheid van het diploma is verlopen blijven lid van de vereniging, tenzij het lid zelf anders te kennen geeft.

Het bestuur is bevoegd om leden die niet in het bezit zijn van een geldig diploma uit te sluiten van bepaalde verenigingsactiviteiten.

De verenigingsactiviteiten die uitgesloten kunnen worden voor leden zoals bedoeld in lid 2 worden bepaald door het bestuur.

Artikel 3

Het beŽindigen van het lidmaatschap op verzoek van het lid kan geschieden tot uiterlijk ťťn maand voor het einde van het boekjaar. Het boekjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni.

Een zodanig verzoek dient het lid schriftelijk, of per e-mail, in bij het secretariaat van de vereniging.

Het lid dat heeft opgezegd wordt geacht nog lid te zijn tot ten hoogste het eind van het boekjaar volgend op dat waarin is opgezegd, zolang hij/zij niet heeft voldaan aan de geldelijke verplichtingen ten opzichte van de vereniging, of zolang enige aangelegenheid waarbij het lid is betrokken niet is afgewikkeld. Gedurende deze periode kan de betrokkene geen rechten uitoefenen, met uitzondering van het recht om binnen de gestelde termijn in beroep te gaan.

 

 

Burgerlijk Wetboek

Boek 2

Artikel 36

Tenzij de statuten anders bepalen, kan opzegging van het lidmaatschap slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken; op deze termijn is de Algemene termijnenwet niet van toepassing. In ieder geval kan het lidmaatschap worden beŽindigd door opzegging tegen het eind van het boekjaar, volgend op dat waarin wordt opgezegd, of onmiddellijk, indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

Een opzegging in strijd met het in het vorige lid bepaalde, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.

Een lid kan voorts zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld; het besluit is alsdan niet op hem van toepassing. Deze bevoegdheid tot opzegging kan de leden bij de statuten worden ontzegd voor het geval van wijziging van de daar nauwkeurig omschreven rechten en verplichtingen en voorts in het algemeen voor het geval van wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen.

Een lid kan zijn lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging is een andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing.