Eerste Leidsche EHBO Brigade


.Voorwaarden “Cursus Eerste Hulp”

 

 

 

De voorwaarden zijn van toepassing op de cursus Eerste Hulp van de Eerste Leidsche EHBO Brigade, hierna kortweg de vereniging genoemd. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover ze schriftelijk zijn bevestigd.

 

1 Totstandkoming van de overeenkomst

1.1 Inschrijving geschiedt door aanmelding per email of via een schriftelijk inschrijfformulier.

1.2 Na inschrijving ontvangt u een (elektronische) ontvangstbevestiging, welke uw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.

1.3 Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de voorwaarden.

 

2 Deelname aan de cursus

2.1 Op grond van de officiële richtlijnen van Het Oranje kruis, dient de deelnemer vóór de examendatum de leeftijd van 15 jaar te hebben bereikt.

 

3 Deelname aan het examen

3.1 Inschrijving voor de cursus geeft recht op deelname aan het examen ‘Diploma Eerste Hulp’ van Het Oranje Kruis, indien de deelnemer niet meer dan twee cursusavonden heeft verzuimd.

3.2 Het examen wordt onder toezicht van Het Oranje Kruis afgenomen door een examenteam, bestaande uit een kaderinstructeur plus een beoordelaar en met inschakeling van twee Lotusslachtoffers. Het omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte.

 

4 Annulering door de deelnemer

4.1 Annulering dient schriftelijke te gebeuren. Bij annulering tot vier weken vóór aanvang van de cursus wordt 25 procent van de cursuskosten als annuleringskosten in rekening gebracht. Daarna wordt tot aan twee weken voor de eerste cursusdag 50 procent van het bedrag in rekening gebracht. Bij annulering korter dan twee weken vóór aanvang van de cursus heeft u geen recht op restitutie van de cursuskosten. Als annuleringsdatum wordt uitgegaan van de verzenddatum van de email of van de poststempel.

4.2 In geval van overschrijving van de cursus kan de plaats van de annulerende deelnemer door iemand anders worden ingenomen. In dat geval is de annulerende deelnemer geen annuleringskosten verschuldigd. Dit geldt alleen als de cursus nog niet is aan gevangen.

4.3 U kunt zich per email of schriftelijk afmelden bij het secretariaat van de vereniging.

 

5 Annulering en overmacht aan de zijde van de vereniging

5.1 De vereniging is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden cursus te annuleren. Mocht een cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvangt de deelnemer daarvan uiterlijk twee weken voor aanvang bericht.

5.2 In geval van annulering door de vereniging, voor de geplande aanvang van de cursus, heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het volledige door de deelnemer betaalde bedrag.

5.3 In geval van overmacht aan de zijde van de vereniging is de vereniging gerechtigd de cursus te annuleren dan wel op te schorten totdat de situatie weer in orde is. Een voorbeeld van overmacht is ziekte van de instructeur of onverwachte problemen met de locatie.

5.4 De deelnemer blijft in geval van overmacht het volledige cursusgeld aan de vereniging verschuldigd. Pas wanneer de vereniging besloten heeft een deel van de afgelaste lessen niet meer uit te voeren, heeft de cursist recht op teruggave van de cursuskosten voor het opgeschorte deel.

 

6 Betalingsvoorwaarden

6.1 De prijs van de cursus is, tenzij anders aangegeven, inclusief kosten van oefen- en studiemateriaal, examenkosten en een eenmalig jaarcontributie van de vereniging (voor de rest van het verenigingsjaar dat loopt tot en met 30 juni).

6.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient de factuur te worden voldaan binnen veertien dagen na factuurdatum, doch in ieder geval vóór aanvang van de cursus, op een door de vereniging aangewezen bankrekening.

6.3 Bij achterwege blijven van tijdige betaling staat het de vereniging vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, ten laste van de deelnemer.

 

7 Overig

7.1 De vereniging is te alle tijde gerechtigd de datum, het aanvangstijdstip, de tijden en de locatie van de cursus en het examen te wijzigingen. Indien de vereniging tot het oordeel komt dat van de deelnemer in redelijkheid niet kan worden gevergd de cursus onder de gewijzigde voorwaarden bij te wonen, kan de vereniging besluiten tot al dan niet gedeeltelijke terugbetaling van het cursusgeld.

7.2 Cursusmateriaal mag u uitsluitend voor eigen doeleinden gebruiken en kopiëren.

7.3 De vereniging zal geen gegevens van cursisten aan derden beschikbaar stellen voor acquisitiedoeleinden.

 

8 Toepasselijk recht

8.1 Op iedere overeenkomst tussen de vereniging en de deelnemer is het Nederlands recht van toepassing.

 

 

 

Juni 2011

Eerste Leidsche EHBO Brigade